CERERE DATE PERSONALE

DOVADA IDENTITĂŢII
Pentru a ne ajuta să certificăm identitatea dumneavoastră, cererea pe care o depuneţi va fi
însoţită de copii ale documentelor de identitate (CI/BI). 
Borg Design SRL nu dezvăluie si nu modifica date personale în situaţia în care 
nu se certifică identitatea solicitantului şi/sau a persoanei vizate.
Termenul “Persoana Vizată” este folosit pentru a desemna persoana fizică, despre care se
solicită informaţii prin prezenta cerere.

1. DATE PRIVIND PERSOANA CARE SOLICITĂ INFORMAŢII
Nume şi prenume: _________________________________________________________
Adresa: ____________________________________________________________________
Tel. ___________________________ E-mail _____________________________

2. SUNTEŢI PERSOANA VIZATĂ? (vă rugăm bifaţi corespunzător) 
DA: dacă sunteţi persoana vizată vă rugăm să prezentaţi/ ataşaţi dovada identităţii –
completaţi punctul 4
NU: dacă depuneţi cererea în numele persoanei vizate, în calitate de reprezentant legal,
vă rugăm să prezentaţi/ ataşaţi alături de dovada identităţii, documente din care să rezulte
reprezentarea legală, precum şi dovada identităţii persoanei vizate şi a consimţământului
acesteia – completaţi punctele 3 şi 4

3. DATE PRIVIND PERSOANA VIZATĂ (dacă diferă de cea de la punctul 1)
Nume şi prenume: _____________________________________________________________
Adresa: _____________________________________________________________
Tel. ___________________________ E-mail _________________________ 

4. DATELE LA CARE SOLICITAŢI ACCESUL/ȘTERGEREA/MODIFICAREA (vă rugăm să enumerați cât
mai concret tipurile de informații)
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
_________________________________________________

În situația în care doriți ștergerea sau modificarea unor informații care nu sunt asociate 
cu persoana vizată ci cu o persoană juridică, acestea vor trebui validate fie prin utilizare 
(email/sms/telefon) fie să atasați un document care atestă că informația respectivă vă aparține 
(ex. contract furnizare servicii, copie parțială a facturii de telefon în care să se vadă 
cel puțin numele și numărul de telefon, ). Nu vor fi modificate sau șterse informații asociate 
unor persoane juridice pentru care nu se face validarea că ele aparțin de fapt persoanei vizate.

 DECLARAŢIE (se completează de către toţi petiţionarii)

 Confirm faptul că informaţiile furnizate de mine prin această cerere sunt reale şi corecte,
iar datele enumerate mai sus sunt singurele la care solicit accesul. Am luat la cunoştiinţă
că aceste informaţii vor fi utilizate numai în scopul soluţionării cererii mele. 
Precizez că am luat la cunoştinţă prevederile art. 292 din Codul Penal
Român, potrivit cărora declaraţia necorespunzătoare adevărului constituie infracţiune de
fals privind identitatea şi declar pe proprie răspundere că nu am avut şi nu am folosit alte
nume şi date de stare civilă în afara celor înscrise/ataşate în/la prezenta cerere. Am înţeles
că Borg Design SRL trebuie să confirme identitatea mea/ a persoanei vizate şi că, în scopul 
localizării datelor personale corespunzătoare, ar putea fi necesar să furnizez ulterior 
informaţii mai detaliate. Am înţeles că perioada de răspuns de o lună se va calcula din momentul
în care vor fi îndeplinite condiţiile de mai sus.
Am luat la cunoştinţă faptul că lipsa răspunsurilor exacte la toate întrebarile din formular
sau necompletarea corectă a acestora face imposibilă obţinerea informaţiilor solicitate.
Cunosc faptul că modalitatea de comunicare prin poştă electronică a informaţiilor solicitate
nu are siguranţă deplină, astfel că prin alegerea mea îmi asum riscurile legate de
comunicarea electronică de informaţii (interceptare, modificare, pierdere, distrugere,
întârzieri în primirea datelor, etc.)
Atenţie! Substituirea de persoanăconstituie infracţiune!

SEMNĂTURA DATA 


Descarcă cererea în format pdf.